راه اندازی دستگاه تلفن کننده سيم کارت g1

برای راه اندازی تجهیزات الکترونیکی اغلب یک دفترچه راهنما ویا همان کاتالوگ در داخل جعبه ویا در سایت پشتیبان وجود دارد 

فروشگاه دزدبین با تکیه باتجربه ونصب تجهیزات حفاظتی ونظارتی ونصب سیستم دزدگیر سيم کارتی کلاسیک اولترا تراکد وتلفن کننده سیم کارتی g1سيم بندی ونصب تجهیزات حفاظتی کلاسیک دزدگیر را درقالب یک برگه وتصویر در سایت قرار داده است.

برخی نکات مهم 

برای سيم بندی حتما از سيم چند رنگ استفاده کنید .

درصورتی که اگر اپلیکیشن جای علامت فعال وغیر فعال جابه جا عمل کند جای سيم A وDرا جابه کنید .

برای اتصال چراغ به دزدگیر باید از رله کمکی کلاسیک  استفاده کنید .