بیشتر ما فکر میکنیم اگر محل کار یا زندگی خودرا مجهز به دوربین مدار بسته کردیم ، کافی هست.جالبه‌ بدانید که دزدگیر اماکن امنیت رو تکمیل تر میکند و حتی مهم تر از نصب دوربین مدار بسته در بعضي موارد میباشد،به دلیل اینکه سیستم اعلام سرقت دزدگیر به محض اینکه ورود غیر مجازی صورت بگیرد، بابه صدا درآمدن آژیر، تماس ‌تلفن و ارسال همزمان پیامک درهرنقطه کشور باعث اطلاع شما از سرقت می شود پس در نتیجه سیستم دوربین مداربسته و سیستم اعلام سرقت دزدگیر مکمل یکدیگر می‌باشند .